Bridgeclub Contract
Huishoudelijk reglement Artikel 1: Doel Doel van dit huishoudelijk reglement is het stellen van regels welke niet nader zijn omschreven in de statuten, alles volgens art. 21 punt 1, 2 en 3 van de statuten. Artikel 2: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van de bridgeclub “Contract” wordt geregeld als omschreven in art. 4 t/m 7 van de statuten, handelend over leden en ereleden. 2. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden. Zij worden op een wachtlijst geplaatst welke lijst aan de leden wordt bekend gemaakt. Zij worden, indien er mutaties zijn, in volgorde van inschrijving toegelaten. Bezwaren van de leden tegen eventuele toelating van een nieuw lid moeten binnen drie weken bij het bestuur worden ingediend. Indien het bestuur meent dat de bezwaren ongegrond of onvoldoende zijn, zal het nieuwe lid als lid van de vereniging worden toegelaten. 3. Het bestuur deelt zijn beslissing over toelating als lid zo spoedig mogelijk aan het nieuwe lid mede. Het toegelaten lid ontvangt dan gelijktijdig een opgave van de te betalen contributie en eventuele entreegelden, evenals een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. 4. Ereleden zijn personen aan wie om bijzondere redenen deze titel wordt verleend. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden. Zij betalen geen contributie en genieten dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. 5. Aspirant-leden zijn personen die te kennen hebben gegeven lid van de bridgeclub “Contract” te willen worden, maar alvorens daar toe te besluiten, gebruik willen maken van een toegestane introductieperiode van één competitieronde of vijf aaneengesloten competitie zittingen, teneinde de club en/of hun bridgepartner te leren kennen. 6. Het aantal spelende leden van de bridgeclub “Contract” is vastgesteld op ten hoogste 112, welk aantal op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering kan worden gewijzigd. Artikel 3: Duur lidmaatschap Het lidmaatschap van bridgeclub “Contract” wordt aangegaan voor de duur van één lopend clubjaar, beginnend 01-08 en eindigend 31-07. Indien niet één maand voor het verstrijken van het clubjaar de opzegging van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden, wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd. Artikel 4: Contributie 1. De hoogte van de contributie van de bridgeclub “Contract” worden elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering voor het komend clubjaar vastgesteld. 2. De contributie dient uiterlijk 1 november van het lopende clubjaar betaald te zijn. Artikel 5: Nieuwe leden 1. Nieuwe leden betalen contributie. 2. Leden die gedurende een lopend clubjaar worden toegelaten tot de bridgeclub “Contract” betalen zoveel maal 1/12 deel van de contributie als er maanden of gedeelten van maanden van het clubjaar nog resten. De introductieperiode van aspirant-leden leidt niet tot vermindering van de verschuldigde contributie bij het aangaan van het lidmaatschap van bridgeclub “Contract”, zoals die zou zijn bij aanvang van de introductieperiode. 3. Nieuwe leden dienen de contributie te voldoen binnen 21 dagen nadat zij als lid zijn geaccepteerd. Bij niet voldoen aan deze verplichtingen kan hen alsnog het lidmaatschap worden ontzegd, Artikel 6: Verplichtingen van de leden De leden zijn verplicht: a. De statuten en reglementen van de bridgeclub “Contract” alsmede besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven. b. De belangen van de bridgeclub “Contract” niet te schaden. Artikel 7: Bestuur Van het bestuur van de bridgeclub “Contract” treedt jaarlijks één bestuurslid af volgens onderstaand rooster: 1. 1992/1993: Voorzitter 1993/1994: Secretaris 1994/1995: Penningmeester etc. 2. De volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. 3. Een nieuw bestuurslid volgt het rooster van zijn voorganger. Artikel 8: Aanstellen wedstrijdleider en commissies 1. Het bestuur wijst een wedstrijdleider aan. 2. Het bestuur stelt een wedstrijdsysteem, de vorm en de organisatie hiervan vast in overleg met de wedstrijdleider. De uiteindelijke beslissing hierover neemt het bestuur. 3. Het bestuur kan commissies instellen; bepaalt het aantal leden hiervan en benoemt en ontslaat leden. Gelijke bevoegdheden komt de algemene ledenvergadering toe. Artikel 9: Algemene ledenvergadering 1. Het bestuur stelt de agenda voor een te houden algemene ledenvergadering vast. 2. Elk lid kan het bestuur verzoeken de agenda uit te breiden, mits dit verzoek acht dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de bridgeclub “Contract” is ingediend, met een duidelijke omschrijving van het op te voeren agendapunt. Artikel 10: Voorzitter 1. De voorzitter leidt alle vergaderingen. Alleen bij verhindering van de voorzitter zal hij/zij vervangen worden door het bestuurslid dat volgens artikel 10 lid 2 van de statuten is aangewezen. 2. De voorzitter coördineert en delegeert in overleg met de overige bestuursleden. Artikel 11: Secretaris 1. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en het houden van kopie daarvan. 2. De secretaris is belast met het bijhouden en toezicht houden op het ledenregister. 3. De secretaris notuleert en werkt de notulen van de vergaderingen uit. 4. De secretaris zorgt dat op alle vergaderingen aanwezig zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de bridgeclub “Contract” alsmede de ledenlijst. 5. De correspondentie dient drie jaar bewaard te blijven. Artikel 12: Penningmeester 1. De penningmeester is belast met het innen van de contributie en andere geldmiddelen. 2. De penningmeester beheert de gelden van de bridgeclub “Contract” in overleg met het bestuur. Hij richt zich met zijn uitgaven naar de begroting welke door de jaarlijkse algemene ledenvergadering is vastgesteld. Voor uitgaven, waarin bij vaststellen van de begroting niet is voorzien of die de begroting te boven gaan, is toestemming van het bestuur vereist. 3. De penningmeester verricht de nodige boekingen en zorgt voor het opmaken van rekening en verantwoording. 4. De op de financiën betrekking hebbende stukken dienen tien jaar bewaard te blijven. Artikel 13: Wedstrijdleider 1 De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de competitiewedstrijden en ander, door de bridgeclub “Contract” te organiseren bridgeactiviteiten. 2. Hij is verantwoordelijk voor de speelavonden, zoals het beschikbaar hebben van het juiste en in voldoendmate aanwezig zijnde materiaal. Dit materiaal wordt hem door de bridgeclub “Contract” ter beschikking gesteld