Bridgeclub Contract
Verslag ALV
Notulen ALV 27 oktober 2022 Bericht van verhindering: Marcel Wajon, Jeanette Selle, Els Kamstra, Marc Permeke, Peter en Marianne vd Maagdenberg, Peter Meesters, Mari van Dreumel, Miriam Lammers, Hans Otto, Dominique Vermeulen, Sandra Lenssen, Martin van Meenen, Els Hartsinck, Riet en Ruud Kessenich, Frank en Wilma Jankowski, Ella van Rede, Jacqueline Post, Corry de Beer, Marion Boers, Wilfried vd Maat en Ellen Kooman. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken: de vrijwilligers van het Erasmus en de wedstrijdleiders Jan en Germaine. Leo Stok die als altijd het opruimen voor zijn rekening nam en Helma Driessen die altijd voor het koffertje zorgt, worden deze keer in de bloemetjes gezet. En natuurlijk dank aan de kascommissie van afgelopen jaar, Betty Baurdoux en Caroline Feliks en de feestcommissie, Beppie Schuurmans en Ella van Rede. Het aantal leden bij bridgeclubs neemt flink af, maar bij BC Contract is het aantal leden hetzelfde gebleven als bij de start in september vorig jaar. We spelen nog in drie lijnen. Iedereen heeft per mail de stukken voor de ALV ontvangen. Mocht iemand deze niet hebben ontvangen of als er een fout telefoonnummer staat op de adressenlijst, dan graag doorgeven aan Nicolette Bominaar. 2. Verslag Ledenvergadering 28-10-22 en Jaarverslag 21-22 Er zijn vanuit de leden geen aanvullende vragen en/of opmerkingen. 3. Financieel overzicht 21-22 en Balans 31-7-22 Geert Rovers krijgt het woord: de contributie blijft hetzelfde als afgelopen jaar. Wat nog opvalt: de onkosten vallen mee. Dat komt enerzijds door het feit dat we, in verband met corona, niet alle avonden hebben kunnen spelen, waardoor er minder zaalhuur werd afgedragen. Anderzijds zijn een aantal drives (o.a. de kerstdrive) niet doorgegaan dus ook daardoor geen extra kosten. Carel stelt een vraag over het begrote bedrag voor de NBB-afdracht. Dat bedrag blijft gelijk, ondanks de extra kosten door de belastingplicht van de NBB. Dat komt doordat het aantal leden twee jaar geleden is gedaald en daardoor de kosten lager zijn gebleven. 4. Verslag kascommissie Betty Baurdoux en Caroline Feliks hebben als kascommissie de jaarcijfers 21-22 van Bridgeclub Contract gecontroleerd en geen onregelmatigheden gevonden. Met complimenten voor de penningmeester adviseren ze de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening 21-22 goed te keuren en het bestuur c.q. de penningmeester decharge te verlenen voor het financiële beleid. De vergadering gaat akkoord. 5. Begroting 2022-2023 + vaststelling contributie De contributie blijft gelijk aan afgelopen jaar. Graag het verzoek aan iedereen om deze over te maken. Let op; het rekeningnummer moet zijn: NL91 RABO 0182 4254 44 6. Nieuw artikel wedstrijdreglement Naar aanleiding van vragen tijdens de ALV van vorig jaar over het spelen in een hogere of lagere lijn wordt een nieuw artikel voorgesteld: Artikel 12: spelen in een hogere of lagere lijn Op verzoek van de wedstrijdleider kan een paar voor één zitting in een hogere of lagere lijn spelen. Bij spelen in een hogere lijn krijgt het paar de behaalde score in die hogere lijn plus 7%, met een maximum van 62% en een minimum van 49%. Bij spelen in een lagere lijn krijgt het paar de behaalde score in die lagere lijn min 5%, met een maximum van 62% en een minimum van 45%. Extra kanttekening; als je in een hogere lijn speelt en hoger scoort dan de 62% dan blijft die score wel staan. Hierover komen geen verdere op- of aanmerkingen. 7. Benoeming commissies: De kascommissie bestaat komend jaar uit Caroline Feliks en Wilma Post De feestcommissie blijft Ella van Rede en Beppie Schuurmans Gezien de aanhoudende dreiging van corona lijkt een weekendcommissie voorlopig niet aan de orde. 8. Rondvraag Carel heeft een vraag over artikel 8 m.b.t. de percentages bij afwezigheid van een bridgepaar. Nu is vastgesteld dat bij de eerste afwezigheid 43% wordt gegeven en daarna iedere keer 40%. Is het niet een idee om dit aan te passen aan het voorstel van de NBB, namelijk als je niet komt, krijg je het gemiddelde van de keren dat je wel bent geweest. Jan Terstegen licht dit toe: Hij is geen voorstander van de NBB-regel omdat het de prikkel bij leden weghaalt om voor invallers te zorgen. Er zijn al regelmatig combi- tafels of stilzitmomenten en dat neemt bij de nieuwe regel volgens hem alleen maar toe. De wedstrijdleiders hebben deze regel eerder toegepast in coronatijd, toen we een aantal weken om de week speelden. Ook toen werden gemiddelde scores toegekend en dat zorgde, naast extra werk, ook voor veel verwarring. Tijdens de competitieronde krijg je namelijk steeds een voorlopige gemiddelde score en aan het einde ervan de definitieve. Dat betekende in een aantal gevallen dat een paar dacht er goed voor te staan, maar met het definitieve gemiddelde bleek dat toch anders uit te pakken. Jan de Lint stelt voor om komend jaar te informeren bij andere clubs die de NBB- regel hebben ingevoerd om te zien hoe het daar loopt en ons volgend jaar hier opnieuw op te oriënteren. Teis van Hulten deelt mee dat de club van Corry Terpsma is gestopt, wellicht kunnen leden ervan zich bij BC Contract aansluiten. Corry gaat dat zeker promoten. Tommy vd Muren vraagt hoeveel leden we er nog bij kunnen hebben. Jan Terstegen meldt dat hij graag weer een aparte D-lijn zou willen formeren, dus we zijn zeker blij met een aantal nieuwe beginnende paren. Als aanvulling op de discussie over de scores bij afwezigheid heeft Tommy nog een tussenoplossing: je kunt ook bij de eerste afwezigheid het gemiddelde berekenen (dat kan automatisch) en daarna steeds 40%. Als reactie hierop geven verschillende mensen aan dat het soms moeilijk is om aan invallers te komen. Ook is de invallerslijst niet altijd up to date. Jan Terstegen heeft dat inmiddels gecontroleerd en de eerste 8 mensen op de lijst willen zeker invallen. Jan de Lint doet ook een beroep op de leden om bij het zoeken naar een invaller te kijken naar bridgers uit andere clubs. Helma Driessen meldt dat ze de discussie niet goed kan volgen, graag volgend jaar een extra microfoon voor de vragenstellers. 9. Bestuurssamenstelling Dit jaar staat op de agenda dat Geert Rovers volgens de regels moet aftreden. Aangezien er geen berichten zijn dat iemand het van hem wil overnemen, blijft Geert de komende jaren onze penningmeester. De leden gaan met applaus hiermee akkoord. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Okt. 2022 Nicolette Bominaar Secretaris BC Contract