Bridgeclub Contract
Verslag ALV
Notulen ALV 28-10-2021 Bericht van verhindering: Ger Hendriks, Caroline Feliks, Coby Schoonderwoerd, Beppie Schuurmans, Jeanne van Hooydonk, Hans vd Konijnenberg, Lisette vd Velden, John Aarts, Philippe Brabandts, Ella en Jaap van Rede, Jan en Wil van Opstal, Frank Adriaanse, Helma Rullens, Bart Robbers, Mieke Verschuren, Jan Elands, Ida en Albert van Soest, Tineke Bakkers, Helma L’Abee. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. Vooral een extra welkom omdat we, na het Coronajaar, weer in clubverband met elkaar kunnen bridgen, elkaar kunnen zien en spreken, iets wat we allen hebben gemist. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken: de vrijwilligers van het Erasmus, de wedstrijdleiders Jan en Germaine en Leo Stok die als altijd het opruimen voor zijn rekening neemt. Het aantal leden bij bridgeclubs neemt flink af, ook bij onze club hebben we nu 20 leden minder. Er zijn echter nog 2 aanmeldingen van mensen die een bridgepartner zoeken, dus als iemand een bridger kent, graag doorgeven aan bestuur of wedstrijdleiding. Er komt dit jaar geen Amrath-drive. Het Amrath is niet meer beschikbaar en andere locaties in Breda e.o. vragen minimaal € 10,- per persoon meer. Iedereen heeft per mail de stukken voor de ALV ontvangen. Mochten er op de ledenlijst nog foute telefoonnummers staan, dan graag doorgeven aan Nicolette Bominaar. Dan wordt er binnenkort een nieuwe lijst toegestuurd. 2. Verslag Ledenvergadering 25-10-20 en Jaarverslag 20-21 Er zijn vanuit de leden geen aanvullende vragen en/of opmerkingen. 3. Financieel overzicht 20-21 en Balans 31-7-21 Geert Rovers krijgt het woord. Het was lastig om een begroting te maken voor 20-21 gezien de cijfers van het Coronajaar. Het koffertje van ‘Helma” had een mooie opbrengst maar uiteindelijk draaiden we toch een verlies van 1509 Euro. 4. Verslag kascommissie Betty Baurdoux en Piet Stoof hebben als kascommissie de jaarcijfers 20-21 van Bridgeclub Contract gecontroleerd en de cijfers in orde bevonden. Met complimenten voor de penningmeester adviseren ze de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening 20-21 goed te keuren en het bestuur c.q. de penningmeester decharge te verlenen voor het financiële beleid. De vergadering gaat akkoord. 5. Begroting 2021-22 en vaststelling contributie De penningmeester zet een en ander voor het komend jaar op een rij: - Er komt geen Amrath-drive, dus geen extra inkomsten hieruit. - Het verlies van leden betekent minder contributie-opbrengst. - De NBB heeft de contributie verhoogd van 21 naar 23 Euro. Conclusie: het kan niet anders dan dat de contributie per lid omhoog moet. Volgens de berekening van de penningmeester van 61 naar 70 Euro. Uiteraard is er gekeken of we ergens kunnen bezuinigen op de kosten die worden gemaakt. In overleg met de wedstrijdleiding is gebleken dat er voor komend jaar geen reservering nodig is voor de post ‘aanschaf materiaal’; dat betekent een bezuiniging van 490 Euro. De penningmeester vraagt de leden hoe ze hierover denken. De eerste reactie komt van Corry de Beer; zij verklaart dat die paar Euro meer voor een heel seizoen bridgen geen probleem zou moeten zijn. Carel Frerichs vraagt of de rekensom wel correct is, hij ziet geen noodzaak tot verhoging. Geert Rovers en Jan de Lint leggen uit dat er 2 niet-betalende leden zijn en het aantal leden lager ligt dan Carel veronderstelt, dat verklaart het verschil. Jan de Lint vraagt vervolgens aan de vergadering of ze kunnen instemmen met de verhoging van de contributie. De vergadering gaat akkoord. Geert Rovers stelt voor om de contributie voor alle leden op een geheel aantal euro’s vast te stellen om het aantal verkeerde betalingen te beperken. De vergadering gaat daarmee akkoord. 6. Benoeming kas-, feest- en Lustrumcommissie Betty Baurdoux maakt nog 1 jaar deel uit van de kascommissie. Piet Stoof heeft er 2 jaar opzitten. Vorig jaar had Caroline Feliks zich al opgegeven om zijn plaats in te nemen en dat wil ze nog steeds doen. Voor de feestcommissie die de attenties verzorgt voor de kerstdrive en de einddrive zijn er momenteel nog geen gegadigden. We hopen dat er zich op korte termijn mensen aanmelden. Het weekend gaat voorlopig niet door, dus er is geen weekendcommissie nodig. Mochten we in het voorjaar van 2022 weer op weekend kunnen gaan, dan neemt het bestuur contact op met de dames van de (afgelopen) weekendcommissie en Bosch en Duin om te bekijken wat we kunnen regelen. 7. Rondvraag Vragen die per mail zijn binnengekomen: - Regeling omtrent spelen in een hogere of lagere lijn, daarvan is niets geregeld in het wedstrijdreglement. Lijkt dat niet zinvol om wel te doen om willekeur te voorkomen? Reactie Jan de Lint: Tot nu toe kwam spelen in een hogere of lagere lijn sporadisch voor maar gezien het feit dat het regelen van invallers steeds moeilijker wordt, is het wel de verwachting dat dit gaat toenemen. Het bestuur zal daarom een regeling hierover opnemen in het wedstrijdreglement. - Artikel 11 is aan revisie toe, immers een driemanschap kan toch alleen plaatshebben met 3 leden van de club, terwijl de omschrijving nu suggereert dat dat niet het geval is. Reactie Jan de Lint; In artikel 11 is beschreven in welke lijn een driemanschap wordt ingedeeld, mede afhankelijk van hoeveel leden reeds lid waren van BC Contract. Natuurlijk moet na het ontstaan van het driemanschap alle 3 de leden lid blijven of worden van de club. - Hoe zit het met het weekend en het hieraan betaalde geld? Reactie Jan de Lint; In de mail van 3-4-2020 heeft Bos en Duin aangegeven dat ze bereid zijn om mee te werken aan het verschuiven van het weekend naar een later tijdstip. Dan wordt bekeken of het aanbetaalde bedrag en/of een deel ervan in mindering kan worden gebracht op het verschuldigde bedrag. We wachten de ontwikkelingen i.v.m. Corona af voor we tot nieuwe afspraken komen. Uiteraard bedanken we de weekendcommissie bij deze nog wel voor het vele werk dat ze in de organisatie gestopt hadden. - Enkele leden vroegen of we niet een ronde minder kunnen gaan spelen of om half 8 beginnen zodat het bridgen een half uur vroeger eindigt. Jan de Lint vraagt de vergadering wie dat zou toejuichen. Zo’n 20 leden geven met handopsteken aan dat ze wel om half 8 zouden willen beginnen. Jan brengt hiertegen in dat een aantal leden die nog werkzaam zijn, bezwaren hebben tegen eerder starten. In het verleden is deze vraag vaker gesteld, en ook toen bleek dat om half 8 starten voor hen een onoverkomelijk probleem is. Een alternatief is het terugbrengen van het aantal rondes van 6 naar 5, ook dan kunnen we een half uur eerder klaar zijn. Aangezien dit alle leden aangaat, stelt de voorzitter voor om binnenkort een enquête rond te sturen om de meningen te peilen waarna het bestuur een beslissing zal nemen. - Er wordt gevraagd of het een idee is om een soort nieuwsbrief rond te mailen waarop wordt vermeld wanneer er leden ziek zijn of opgenomen zijn in een ziekenhuis. Dit om te vergemakkelijken dat medeleden kunnen reageren met een kaartje/bloemetje ed. Reactie Jan de Lint; Als we weten dat iemand ziek is, dan melden we dit steeds aan het begin van de bridge-avond en gaat er diezelfde avond nog een kaartje rond om te versturen. Bij langdurige ziekte gaat er ook altijd iemand van het bestuur op bezoek met een bloemetje. In het coronajaar zal dit niet altijd gebeurd zijn aangezien we elkaar niet hebben gezien. Er zijn ook leden die het niet op prijs stellen dat alle leden op de hoogte worden gesteld. Maar het is zeker de bedoeling dat we attent willen zijn naar onze leden. Dat staat of valt wel met het op tijd doorgeven van een dergelijke situatie aan bestuur en/of wedstrijdleiding. Een extra nieuwsbrief lijkt ons daarom niet nodig. - Teis van Hulten wil namens de deelnemers van Stepbridge de organisatoren en scheidsrechters bedanken die het afgelopen jaar mogelijk maakten dat veel van onze leden bij Stepbridge konden spelen. - Carel Frerichs vraagt aandacht voor de damesparencompetitie komende winter in Teteringen op de vrijdagmiddag en voor de senioren-viertallencompetitie. Iedereen kan zich via de NBB- site hiervoor aanmelden. - Andre van Hulten geeft aan dat hij, met zijn broer, het komende jaar wel eenmalig contributie wil betalen, gezien de financiële situatie van de club. Als ereleden waren zijn hiervan vrijgesteld. - Andre vraagt ook nogmaals een applausje voor de wedstrijdleiders Jan en Germaine die altijd veel tijd en werk in de club steken. - Corrie Terpsma wil Nicolette Bominaar nog bedanken voor het aanleveren van de keurig opgestelde stukken voor de ALV. 8. Bestuurssamenstelling Dit jaar staat op de agenda dat Nicolette Bominaar volgens de regels moet aftreden. Aangezien er geen berichten zijn dat iemand het van haar wil overnemen, blijft Nicolette de komende jaren onze secretaris. De leden gaan hiermee akkoord. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.