BRIDGECLUB CONTRACT
HOME HOME
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Contract 25-10-2018 Bericht van verhindering: Coby Schoonderwoerd, Mauk Steenmetz, Els Hartsinck, Helma Driessen, Ron Scheffer, Carel Frerichs, Ger Hendriks, Jack vd Lind, George Tacq, Jeanette Selle, Liz den Outer, Frans te Welscher, Paula Paalvast, Hans Otto. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van harte welkom. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om 2 leden met bloemen te bedanken voor hun bijdrage aan de club; André voor het kopiëren van de blauwe boekjes en Leo Stok omdat hij al jaren aan het einde van de avond zorgt voor het opruimen van de materialen.    2.   Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26-10-2017 en Jaarverslag 2017-2018. Met betrekking tot het verslag van de ALV hebben de leden geen opmerkingen. Jan de Lint merkt wel nog op dat de handicapregeling bij Topintegraal, zoals voorgesteld werd afgelopen jaar, in dit bridgeseizoen niet meer wordt toegepast. Deze regeling leverde, na vergelijking met voorgaande jaren, geen extra voordelen op voor de onderste lijnen maar kostte de wedstrijdleiding wel veel extra tijd. De leden gaan akkoord met de notulen.    3.    Financieel overzicht 201-2018 + Balans 31-7-2017 De penningmeester meldt dat het bedrag voor contributies aanzienlijk hoger ligt dan begroot door onverwacht veel aanmeldingen van nieuwe leden. En dat betekent dan ook een hogere afdracht aan de NBB. Jan van Opstal vraagt waarom het nodig is om bijna 6000 Euro op de begroting over te houden, is dat niet aan de hoge kant? De penningmeester legt uit dat dit niet het geval is, de helft is nodig als reservering voor nieuwe materialen en daarnaast reserveren we geld voor het Lustrum van komend jaar november. Echter, af en toe een extra traktatie tijdens bridgeavonden is zeker mogelijk.    4.      Verslag kascommissie Corry Terpsma leest het verslag van de kascommissie voor: samen met Bart Robbers heeft zij de boekhouding van BC Contract gecontroleerd en in orde bevonden. Ze zijn van mening dat de stukken een getrouw en nauwkeurig beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. De commissie adviseert derhalve de ledenvergadering de penningmeester cq. het bestuur te déchargeren voor onderhavig boekjaar. De vergadering gaat akkoord.    5.      Begroting 2018-2019 en vaststelling contributie De vereniging is gezond met voldoende reserves waardoor een contributieverhoging niet nodig is. De contributie is wel evenredig aangepast in verband met de NBB-bijdrage. Het basisbedrag aan contributie is 39 Euro plus de afdracht aan de NBB: voor enkelleden 22 Euro, dubbelleden 11 Euro en driedubbelleden (afgerond) 8 Euro. Dat betekent dat enkelleden 61 Euro gaan betalen, dubbelleden 50 Euro en driedubbelleden 47 Euro. De penningmeester verzoekt iedereen om de contributie voor komend jaar over te maken.    6.      Benoeming kas-, feest- en Lustrumcommissie Bart Robbers en Margot van Vliet voeren komend jaar de kascontrole uit. Voor de feestcommissie die de attenties verzorgt voor de kerstdrive en de einddrive in april meldt zich nog niemand. Wellicht iemand die deze avond niet aanwezig was?  De commissie voor het organiseren van het lustrum eind 2019 wordt Rosemary Belt, Hanneke Schiphorst Preuper, Jeanne van Hooydonk en Marloes Wiegeraad.    7.      Rondvraag Jaap Belt wil graag terugkomen op de discussie rond de Top Integraal. Hij vindt het te makkelijk om te zeggen dat het handicapsysteem niet werkte en we daarom ermee stoppen. Is er geen alternatief? In de praktijk spelen c/d-spelers vooral voor de gezelligheid en a/b-spelers meer in competitieverband. Dat verschil zal er altijd zijn, dat is niet erg maar is er dan niet iets te verzinnen waardoor deze avond ook voor c/d-spelers, die niet meedoen voor de punten, iets extra’s oplevert. Hij noemt bijvoorbeeld de ‘prijsjes’  van de zomeravondcompetities in de vorm van een bakje aardbeien. Jan de Lint legt hierop uit dat het handicapsysteem niet zomaar is afgeschaft. De wedstrijdleiding heeft onderzocht wat een goede handicapregeling zou kunnen zijn gebaseerd op resultaten van afgelopen jaren en veronderstelde bij invoering dat dit voor de c/d-spelers leuk zou uitpakken. Maar de praktijk van afgelopen jaar bevestigt dit niet, vandaar dat het bestuur het niet zinvol vond deze regeling te handhaven, zeker gezien het extra werk voor de wedstrijdleiding. Dan ontstaat er een discussie over de beleving van de Topintegraalavond door verschillende leden. Het gaat vooral over sportiviteit aan de bridgetafel; er zijn leden die het juist heel leuk vinden om eens een avond tegen leden uit een hogere lijn te spelen en leden uit de hogere lijnen geven aan dat ze het juist, vanwege het feit dat we een gezelligheidsvereniging zijn, fijn vinden om eens in de zoveel weken tegen leden te spelen die ze anders niet tegen zouden komen. Toch moeten we niet onderschatten, zegt iemand, dat het gevoel bij c/d-spelers dat ze niet altijd sportief worden bejegend, nog steeds speelt. Leden uit de a-lijn vinden het niet correct dat zij altijd aangesproken worden op onsportief gedrag, dit komt in alle lijnen wel eens voor. De algehele opinie lijkt dan ook vooral te bevestigen dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat we aan alle tafels elkaar respecteren. Tommy vd Muren vraagt waarom we op de Topintegraalavond loten. Jan de Lint geeft aan dat de leden hiervoor hebben gekozen bij de enquête van 2 jaar geleden. Het bestuur neemt alle op- en aanmerkingen mee naar de volgende bestuursvergadering en komt op de discussie terug. Er volgt nog een vraag van Willem vd Linden over de indeling in lijnen. De d-lijn heeft naar verhouding maar weinig paren, waarom is dat? De a, b en c-lijn hebben nu 14 paren en de d-lijn 11. Jan Terstegen meldt dat het ongelijke aantal natuurlijk voor stilzit zorgt en daarnaast uit de praktijk blijkt dat veel d-lijnparen niet voor invallers zorgen waardoor het aantal spelers in die lijn niet constant is. Het is inderdaad zo dat je dan iedere week tegen dezelfde mensen speelt. Zouden we de c-lijn kleiner maken en de d-lijn iets groter, dan moeten er na de komende ronde meer mensen uit de c-lijn degraderen. De wedstrijdleiding gaat hiernaar kijken. Er wordt nog gemeld dat iedereen gebruik kan maken van het bestand van invallers dat op de site staat. Jan de Lint meldt nog dat komende week onze drive in het Amrath plaatsvindt en vraagt of iemand de beschikking heeft over een geluidsinstallatie.    8.     Bestuurssamenstelling Nicolette Bominaar moet volgens de regels aftreden. Aangezien er geen berichten zijn dat iemand het van haar wil overnemen, blijft Nicolette de komende jaren onze secretaris. De leden gaan hiermee akkoord.    9.     Sluiting            De voorzitter sluit de vergadering.